Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

Part 4-Short talk

BEGINNER

In this chapter you will learn how certain words will help you identify the purpose of a question. These are the purposes you will learn about:

Chiến lược làm bài cũng tương tự phần 3: 

Chúng ta phải tập trung ghi nhớ câu hỏi nhằm tìm ra các từ khóa, dựa trên các từ khóa ghi nhớ được ghép nối với một cách chủ động với những gì nghe được. 

Chi tiết chiến lược làm bài tham khảo đoạn clip phía trên.

Trong phần này bạn sẽ sẽ học cách các từ cụ thể sẽ giúp bạn xác định mục đích của câu hỏi. Mục đích của câu hỏi có thể là một trong những dạng sau:

■       Xác định hệ quả/identifying the sequence

■       Xác định người nghe/identifying the audience

■       Xác định tình huống/identifying a situation

■       Xác định chủ đề/identifying the topic

■       Xác định đề nghị/dentifying a request

■       Strategy review

Bài Tập Luyện Tập

Bài giảng thể loại

Identifying time-P2B
free
Identifying time-P3B
free
Indentifying people-P2B
free
Photo1-P1B
free

Photo1-P1B

BEGINNER

  5317     Favorites

Word families-P5B
free

Word families-P5B

BEGINNER

  8031     Favorites

Similar words-P5B
free

Similar words-P5B

BEGINNER

  7496     Favorites

Photo2-P1B
free

Photo2-P1B

BEGINNER

  4495     Favorites

Identifying an opinion-P2B
member only
Part 1-Photo
free

Part 1-Photo

BEGINNER

  6815     Favorites

Part 2-Question response
free
Identitying choice-P2B
member only
Identifying suggestion-P2B
member only
Identifying reason-P2B
member only
Strategy review-P2B
free

Strategy review-P2B

BEGINNER

  4533     Favorites

Identifying people-P3B
free
Identifying intent-P3B
free
Identifying topic-P3B
member only
Identifying reason-P3B
member only
Identifying location-P3B
member only
Identifying opinion-P3B
member only
Identifying stress-P3B
member only
Strategy review-P3B
free

Strategy review-P3B

BEGINNER

  4215     Favorites

Identifying sequence-P4B
free
Identifying audience-P4B
free
Identifying situation-P4B
member only
Identifying the topic-P4B
member only
Identifying request-P4B
member only
Strategy review-P4B
free

Strategy review-P4B

BEGINNER

  4028     Favorites

Prepositions-P5B
member only

Prepositions-P5B

BEGINNER

  737     Favorites

Conjunctions-P5B
member only

Conjunctions-P5B

BEGINNER

  677     Favorites

Adverbs of frequency-P5B
member only
Causative verbs-P5B
member only
Conditional sentenses-P5B
member only
Verb tense-P5B
member only

Verb tense-P5B

BEGINNER

  614     Favorites

Two word verbs-P5B
member only

Two word verbs-P5B

BEGINNER

  489     Favorites

Strategy review-P5B
free

Strategy review-P5B

BEGINNER

  5494     Favorites

Word in context-P6B
free

Word in context-P6B

BEGINNER

  5352     Favorites

Pronouns-P6B
free

Pronouns-P6B

BEGINNER

  5337     Favorites

Subject-verb agree.-P6B
member only
Modal auxiliaries-P6B
member only
Adjective compa.-P6B
member only
Gerunds/Infinitives-P6B
member only
Strategy review-P6B
free

Strategy review-P6B

BEGINNER

  5610     Favorites

Reading strategies-P7B
free
Advertisment-P7B
free

Advertisment-P7B

BEGINNER

  6056     Favorites

Business corres.-P7B
free
Forms,Charts,Graphs-P7B
member only
Article and report-P7B
member only
Announ.&Para.-P7B
member only

Announ.&Para.-P7B

BEGINNER

  729     Favorites

Stra.review-01pass.-P7B
member only
Stra.review-02 Pass.-P7B
free
Photo3-P1B
free

Photo3-P1B

BEGINNER

  4331     Favorites

Photo4-P1B
member only

Photo4-P1B

BEGINNER

  402     Favorites

Photo5-P1B
member only

Photo5-P1B

BEGINNER

  421     Favorites

Photo6-P1B
member only

Photo6-P1B

BEGINNER

  390     Favorites

Photo7-P1B
member only

Photo7-P1B

BEGINNER

  402     Favorites

Photo8-P1B
member only

Photo8-P1B

BEGINNER

  371     Favorites

Photo review-P1B
member only

Photo review-P1B

BEGINNER

  424     Favorites

Identifying location-P2B
member only
Past Continuous-Beginner
free
Adjective Comparision-Beginner
member only
Conditional Sentences-Beginner
member only
Reading review
free

Reading review

BEGINNER

  5289     Favorites

Past Perfect-Beginner
member only
Contract
free

Contract

BEGINNER

  5716     Favorites

Marketing
free

Marketing

BEGINNER

  6141     Favorites

Warranties
free

Warranties

BEGINNER

  4796     Favorites

Business Planning
free

Business Planning

BEGINNER

  4403     Favorites

Conferences
free

Conferences

BEGINNER

  3881     Favorites

Computers
free

Computers

BEGINNER

  5504     Favorites

Office Technology
free

Office Technology

BEGINNER

  3492     Favorites

Office Procedures
free

Office Procedures

BEGINNER

  4021     Favorites

Electronics
free

Electronics

BEGINNER

  4325     Favorites

Correspondence
free

Correspondence

BEGINNER

  4016     Favorites

Hiring and Training
free

Hiring and Training

BEGINNER

  4035     Favorites

Salaries and Benefits
free
General Travel
free

General Travel

BEGINNER

  4813     Favorites

Airlines
free

Airlines

BEGINNER

  4492     Favorites

Trains
free

Trains

BEGINNER

  3802     Favorites

Hotels
free

Hotels

BEGINNER

  4319     Favorites

Car Rentals
free

Car Rentals

BEGINNER

  4552     Favorites