Color Selector

default niceblue intenseblue otherblue blue puregreen grassgreen green olive gold orange pink fuchsia violet red

Container Selector

Course 4

Danh sách bài giảng

Image

Gerunds&Infinitives/Nguyên thể&Danh động từ

FAST

Chi tiết »
Image

Auxiliary Verbs/Trợ động từ-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Subject Verb Agreement/Hòa hợp với chủ ngữ-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Verb Form and Tenses/Thì động từ-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Participial Forms/Các phân từ-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Comparatives and Superlatives-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Negation/Cấu trúc câu phủ định-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Pronouns and Determiners/Đại từ và từ hạn định-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Nouns and Articles/Danh từ và tính từ-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Relative Clauses/Mệnh đề quan hệ-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Conjunctions and Prepositions-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Conditionals/Cấu trúc câu điều kiện-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Other Possible Questions/Các câu hỏi dạng khác-Fast

FAST

Chi tiết »
Image

Review/Tổng hợp câu hỏi ôn tập-Fast

FAST

Chi tiết »